Prevádzkovateľ: EASY centrum bývania s.r.o., A. Rudnaya 2363/99, 010 01 Žilina, IČO: 51667 444, DIČ: 2120741293, zapísaná v OR OS Žilina, v oddiele Sro, vložka č. 69918/L, e‑mail: info@easybyvanie.sk, telefónne číslo: 0914 168 017.

Realitná kancelária EASY centrum bývania s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „realitná kancelária“) zabezpečuje ochranu osobných údajov fyzických osôb v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Osobným údajom sa rozumie informácia, týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ktorým je: meno, priezvisko, dátum narodenia; identifikačné číslo – rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, lokalizačné údaje — adresa; genetické údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobúdaných genetických charakteristických znakov fyzickej osoby; údaje týkajúce sa zdravotného stavu dotknutej osoby, ktoré poskytujú informácie o minulom, súčasnom alebo budúcom fyzickom alebo duševnom zdravotnom stave dotknutej osoby; údaje špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; online identifikátor — fyzickým osobám môžu byť pridelené online identifikátory, ktoré poskytujú ich prístroje, aplikácie, nástroje a protokoly (IP adresa, cookies, alebo iné identifikátory).

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade so zásadou zákonnosti, zásadou obmedzenia účelu, zásadou minimalizácie osobných údajov, zásadou správnosti, zásadou minimalizácie uchovávania, zásadou integrity a dôvernosti a zásadou zodpovednosti.

Prevádzkovateľ spracováva najmä tieto kategórie osobných údajov a) identifikačné: meno, priezvisko[H2] , rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, číslo dokladu totožnosti, fotografia b) kontaktné údaje: adresa trvalého alebo iného pobytu, adresa miesta podnikania, číslo zápisu v registri, kde je podnikateľ zapísaný, IČO, telefónne čísla, e‑mailové adresy.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pri uzatváraní zmlúv, pri úkonoch, ktoré súvisia s uzatváraním zmlúv (napr. zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu) a realizáciou zmlúv, ako aj z verejne dostupných zdrojov (verejné registre).

1. Právny účel spracúvania osobných údajov

a) Spracovanie údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy – najmä uzatvorenie kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy, rezervačnej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní predaja, kúpy, nájmu, zmluvy o zložení zálohy, zmluvy o budúcej zmluve, zmluvy o započítaní pohľadávok, vypracovanie odovzdávacieho protokolu, dokumentov pre katastrálne konanie, vypracovanie informácie pre spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov. Ďalej najmä príprava príslušnej zmluvy alebo iného z uvedených dokumentov, evidencia zmluvy a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich zmien v systéme prevádzkovateľa, plnenie predmetu zmluvy, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie pohľadávok alebo iných práv vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, t.j. plnenie príslušnej zmluvy.

b) Vypracovanie záznamu o obhliadke — oprávneným záujmom realitnej kancelárie je v tomto prípade riadny a nerušený výkon podnikateľskej činnosti, ktorú by nebolo možné vykonávať v prípade, ak by nebolo možné spracovať osobné údaje potencionálnych záujemcov o kúpu/ nájom nehnuteľnosti, ktoré sprostredkúva realitná kancelária z dôvodu preukazovania, že konkrétny obchod sprotredkovala.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, t. j. oprávnený záujem.

c) Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä:

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov na  tento účel je ustanovenie čl.6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

d) Marketingová a reklamná činnosť prevádzkovateľa.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby.

e) Spracúvanie osobných údajov za účelom realizácie inzercie cez internetové realitné portály v realitných CRM softvéroch — ponuka nehnuteľností za účelom ich predaja, resp. prenájmu tretej osobe, pričom v príslušných realitných CRM softvéroch sú k jednotlivým nehnuteľnostiam z dôvodu jednoduchšej identifikácie pre prevádzkovateľa uvádzané aj osobné údaje dotknutej osoby ako vlastníka nehnuteľnosti, ktoré však nie sú viditeľné tretím osobám.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby.

2. Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov, t.j. napr. fyzické alebo právnické osoby, ktoré sprostredkovateľovi poskytujú IT služby, realitní makléri spolupracujúci s prevádzkovateľom na základe mandátnej zmluvy a fyzické alebo právnické osoby, ktoré zabezpečujú prípravu zmluvných dokumentov – externé advokátske kancelárie, resp. advokáti.

Sprostredkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené nariadením a zákonom.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, daňovému úradu, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak bude prevádzkovateľ v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Európskej únie vyzvaný na poskytnutie týchto osobných údajov.

3. Informácia o prenose osobných údajov

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V kontexte predchádzajúcej vety neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu vysporiadania záväzkov, ktoré z tohto zmluvného vzťahu vyplývajú. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje aj po ukončení zmluvného vzťahu v nevyhnutnej miere, a to z dôvodu plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa, napr. faktúry a ďalšie daňové a účtovné doklady prevádzkovateľ uchováva po dobu 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.  Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu, získané na základe súhlasu, spracúva prevádzkovateľ po dobu 10 rokov od ich poskytnutia. V prípade, ak dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na priamy marketing, prevádzkovateľ nebude jej osobné údaje naďalej spracúvať na tento účel.

5. Poskytovanie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonným predpokladom pre vznik záväzkového vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Táto skutočnosť vyplýva napr. zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktoré ustanovujú podstatné náležitosti pre vznik zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov by tak zmluvný vzťah nemohol vzniknúť. V prípade, ak by dotknutá osoba neposkytla prevádzkovateľovi osobný údaj – e‑mail alebo telefónne číslo, zmluvný vzťah by mohol vzniknúť, avšak takáto skutočnosť by mala negatívny vplyv na efektívnosť komunikácie medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou ako zmluvných strán.

6. Ďalšie práva dotknutej osoby

a) Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR a § 21 zákona)

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie v rozsahu a spôsobom stanovenom v čl. 15 GDPR. Bližšie podrobnosti čl. 15 GDPR a § 21 zákona.

b) Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR a § 22 zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Bližšie podrobnosti čl. 16 GDPR a § 22 zákona.

c) Právo na vymazanie — právo na zabudnutie (čl. 17 GDPR a § 23 zákona)

Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR alebo v zákone, najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich prevádzkovateľ získal alebo spracúval, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a prevádzkovateľ nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak prevádzkovateľ spracúval osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie. Bližšie podrobnosti čl. 17 GDPR a § 23 zákona.

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR a § 24 zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa predchádzajúcej vety, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa prvej vety, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené. Bližšie podrobnosti čl. 18 GDPR a § 24 zákona.

e) Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR a § 26 zákona)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktú­rovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa prvej vety právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva uvedeného v prvej vete  nie je dotknutý článok 17 GDPR. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo uvedené v prvej vete nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Bližšie podrobnosti čl. 20 GDPR a § 26 zákona.

f) Právo namietať spracovanie osobných údajov (čl. 21 GDPR a § 27 zákona)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. Bližšie podrobnosti čl. 21 GDPR a § 27 zákona.

g) Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 22 GDPRa § 28 zákona )

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

h) Právo na odvolanie udeleného súhlasu (čl. 7 GDPR a § 14 zákona)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so psracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Bližšie podrobnosti čl. 7 GDPR a § 14 zákona.

i) Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (čl. 77 a 79 GDPR a § 100 zákona)

V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje sú spracovávané v rozpore s GDPR alebo zákonom, má právo podať návrh na začatie konania na  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk (ďalej len „úrad“).  Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba. Vzor návrhu je zverejnený na webovom sídle úradu.  Bližšie podrobnosti čl. 77 a 79 GDPR a § 100 zákona.